• Nasi Goreng Pattaya - SMALL

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Nasi Goreng Pattaya - SMALL

  • Product Code: Nasi Goreng Pattaya - SMALL
  • Availability: 1
  • $6.50

Modifier
    No Sugar - $0
    No Sotong - $0
    No Seafood Change to Mutton - $0
    No Seafood Change to Chicken - $0
    No Seafood - $0
    No Sauce - $0
    No Prawn - $0
    No Peas - $0
    No Onion - $0
    No Mutton - $0
    No Fish Cake - $0
    No Egg - $0
    No Chilli Sauce - $0
    No Chilli - $0
    No Cabbage - $0
    More Sugar - $0
    More Rice - $1
    More Green Chilli - $0
    More Chilli - $0
    Less Sugar - $0
    Less Salt - $0
    Less Chilli - $0
    Hot Dog 2pcs - $2
    Hot Dog 1pcs - $1
    Fried Chicken - $3.5
    Fish Cake - $1.5
    Extra Mutton $2 - $2
    Extra Mutton $1 - $1
    Extra Chicken $2 - $2
    Extra Chicken $1 - $1
    Extra 2 Egg - $1
    Extra 1 Egg - $0.5
    Add Chlli Padi - $0
    No Tomato - $0
    No Tomato Sauce - $0
    No Veg - $0